Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Zoover Awards 2018. De verkiezing is eigendom van Zoover Media B.V., mede handelend onder de naam Zoover, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende te Amsterdam aan de Nieuwe Looiersdwarsstraat 15-17, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 08091035 (hierna: de organisatie). Alle stemmers en genomineerden verklaren zich akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 

Definities

1. Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden. 

2. Stemmer: de natuurlijke persoon die een stem uitbrengt. 

3. Genomineerde: in Nederland statutair gevestigde reisorganisatie

4. Gedragscode Promotionele Kansspelen: de gedragscode zoals in werking getreden op 1 januari 2014.

5. Organisatie: Zoover Media B.V.

6. Prijzen: De te winnen prijzen zoals omschreven op de internetsite van Organisatie:

7. Prijswinnaar: de Stemmer die conform deze algemene voorwaarden een prijs wint.

8. Website: http://www.zooverawards.nl

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de verkiezing Zoover Awards voor reisorganisaties als Genomineerde, op het uitbrengen van een stem en ieder gebruik van de internetsite.

Deelname en stemmen is gratis

Deelname aan de verkiezing Zoover Awards voor reisorganisaties is gratis voor zowel Genomineerden als voor Stemmers.

De Prijzen

Door een stem uit te brengen ontvangt de Stemmer de volgende Incentives:    

 • Kortingscode van Wehkamp ter waarde van €7,50 euro
 • 20% korting op de productiekosten van alle Pixum Fotoboeken

De incentive van Wehkamp

 • Alleen award stemmers die tijdens het stemmen een optin gegeven hebben aan Wehkamp ontvangen deze incentive
 • De kortingscode is geldig bij een minimale besteding vanaf €40,-
 • De kortingscode is geldig van 9 januari tot en met 30 juni 2018
 • De kortingscode is niet geldig op cadeaubonnen, boeken en Nutrilon1
  Maximaal 1 code per persoon

De incentive van Pixum

 • De kortingscode is niet geldig op verzendkosten 
 • De verzendkosten zijn voor eigen rekening
 • De code is geldig tot en met 31 december 2018

Om de 2 weken zal er willekeurig een prijs worden verloot onder alle Stemmers.

Elke stemmer maakt kans op één van de volgende prijzen:

1e prijs: € 145,00 korting op de productiekosten van alle Pixum Galleryprints en € 5,00 korting op de verzendkosten

2e prijs: € 70,00 korting op de productiekosten van alle Pixum Foto op canvas en € 5,00 korting op de verzendkosten

3e prijs: € 45,00 korting op de productiekosten van alle Pixum Fotoboeken en € 5,00 korting op de verzendkosten

4e prijs: € 20,00 korting op de productiekosten van alle Pixum Telefoonhoesjes en € 5,00 korting op de verzendkosten

De totale waarde van de prijzen is €300,-

De Prijzen van Pixum:

 • De Pixum kortingscodes zijn geldig tot en met 31 december 2018
 • Op de kortingscode zijn de voorwaarden van Pixum van toepassing
 • De kortingscode is niet inwisselbaar tegen contanten en enige eventuele restwaarde kan niet worden verzilverd

Verder maakt elke Stemmer willekeurig kans op het winnen van een reischeque t.w.v. €2.000,-. Hiervoor geldt:

 • De aanwijzing van de winnaar van de reischeque vindt plaats door middel van een trekking achteraf de verkiezingsperiode
 • Over de Prijs behoeft geen kansspelbelasting te worden betaald. Zoover zal zorgdragen voor betaling van de kansspelbelasting
 • Wanneer de prijs van de geboekte vakantie hoger ligt dan de gewonnen prijs (€2000) dan zijn de overige kosten voor de winnaar

Voorwaarden voor het uitbrengen van een stem en het winnen van prijzen

Alleen als je op het moment van het uitbrengen van een stem 18 jaar of ouder bent en de gegevens naar waarheid hebt ingevuld, maak je kans op de prijzen. De Stemmer garandeert dat de door hem/haar opgegeven gegevens tijdens de stemprocedure correct, up-to-date en volledig zijn. De Stemmer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult. Deelname aan de verkiezing is uitgesloten voor eenieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de Organisatie of een van de partners van de verkiezing.

De website

De internetsite mag op geen enkele wijze (technisch) aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch te stemmen, data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisatie. 

Het gebruik van de internetsite komt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De aangeboden informatie is van algemene aard en aan verandering onderhevig. Bijgevolg kan de Organisatie niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie.

Kenmerken van het internet

Op ieder moment kunnen zich storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en via de internetsite in het bijzonder, hieronder begrepen doch niet uitsluitend overdracht van virussen. De Organisatie verwerpt iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die voortvloeit uit calamiteiten die het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht.

Gebruikers van de internetsite zijn erop gewezen dat het versturen van informatie via e-mail veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. De Organisatie aanvaardt nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door de Organisatie en/of gebruikers via e-mail verzonden informatie.

Informatie van derden en hyperlinks

Verwijzingen naar internetsite, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsite waarnaar verwezen wordt, kan de Organisatie nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. De Organisatie verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks.

Tell-a-friend

Via deze verkiezing kun je eenvoudig vrienden en bekenden een uitnodiging sturen om ook een stem uit te brengen. Het is echter niet gegarandeerd dat de uitnodiging daadwerkelijk aankomt. Die verantwoordelijkheid ligt bij de provider. De Organisatie van de verkiezing raadt u aan voor de zekerheid ook een uitnodiging via uw e-mailaccount of social network te versturen. 

Cookies

Om de verkiezing en het stemproces goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen verbeteren maakt de internetsite gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze internetsite wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie over het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser.

Onderhoud van en wijzigingen in de internetsite

De Organisatie behoudt zich het recht voor de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite. De Organisatie zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de internetsite nimmer tot enige schade jegens Stemmer(s) of Genomineerde(n) gehouden zijn.  

Nominaties

De Organisatie heeft voor deze verkiezing reisorganisaties genomineerd. Een reisorganisatie kan in een categorie worden genomineerd. De categorieën en indeling zijn opgesteld door Organisatie. Mocht een Genomineerde onverhoopt niet (langer) genomineerd willen zijn, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan bij de Organisatie. De Organisatie heeft te allen tijde het recht reisorganisatie(s) zonder opgaaf van reden uit te sluiten van nominatie.

Stemprocedure

Er kan maximaal 1 keer via de Website een stem uitgebracht worden. Er vinden regelmatig controles plaats van alle stemmen ter voorkoming van onrechtmatig uitgebrachte stemmen. Dit kunnen stemmen zijn die (semi-) automatisch zijn uitgebracht of waarbij gebruik is gemaakt van hetzelfde ip-adres dan wel van oneigenlijke e-mailadressen (nagenoeg dezelfde e-mailadressen van dezelfde gratis domeinen, zogenaamde wegwerp e-mailadressen). Alleen uniek uitgebrachte en uniek bevestigde stemmen via duurzame, persoonlijke e-mailadressen tellen mee, waarbij op basis van de stemgegevens het duidelijk is dat het om de stem gaat van een uniek persoon. 

De Organisatie heeft het recht om bij het vermoeden van fraude,  misbruik, oneerlijke praktijken of praktijken waar Organisatie zich niet mee verenigen, zonder opgaaf van redenen een Genomineerde aan de verkiezing te diskwalificeren, de deelname van een Genomineerde te blokkeren en/of stemmen niet mee te tellen dan wel in het verleden verstrekte benoeming in te trekken.

Tijdens de stemprocedure kan aan Stemmers de keuze worden geboden om vrijwillig toestemming te geven aan Genomineerden, de Organisatie en/of partners van de verkiezing om Stemmers te benaderen danwel informatie te verstrekken. U kunt hierbij zien om wat voor bedrijf/organisatie het gaat, het type informatie dat u ontvangt, via welk communicatiemiddel en hoe vaak. Het is niet verplicht om hiervoor toestemming te geven om een stem te kunnen uitbrengen.

De Organisatie, Genomineerden en partners zijn verplicht ook in geval van eerder gegeven toestemming  Genomineerde(n) te allen tijde de mogelijkheid tot uitschrijving van de verkiezing te bieden. Hiervoor kan Genomineerde de uitschrijvingsmogelijkheid gebruiken welke vermeld is in de communicatie van de betreffende partner.

Informatie, (win)acties en aanbiedingen van derden

Via de internetsite, e-mailberichten van de verkiezing kunnen informatie, (win)acties en aanbiedingen van derden worden gecommuniceerd. Voor zowel de inhoud als de vorm van deze informatie, (win)acties en aanbiedingen kan de Organisatie niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt voor iedere uit deze informatie, (win)acties en aanbiedingen van derden voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van of enig verband houdt met de informatie, (win)acties en aanbiedingen van derden wordt door de Organisatie uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan de Organisatie verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie, (win)acties en aanbiedingen van derden.

De Prijzen en de Prijswinnaars

Uitsluitend indien een stem op juiste wijze volledig is uitgebracht door een daartoe bevoegde Stemmer en deze is bevestigd via de link in de bevestigingse-mail ontvangt de Stemmer een Prijs en maakt de Stemmer wilekeurig kans op het winnen van de Prijzen. De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking achteraf van de actie. Onder alle Stemmers wordt door de Organisatie willekeurig en winnaar geselecteerd. De Organisatie draagt zorg voor de betaling van de kansspelbelasting. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Prijswinnaar krijgt automatisch bericht per e-mail en wordt op de internetsite gepubliceerd. Een Prijswinnaar  dient zich binnen een maand na bekendmaking van de Prijswinnaar te melden bij de Organisatie om de prijs in ontvangst te nemen. Prijzen kunnen enigszins afwijken van de afbeeldingen zoals weergegeven op de internetsite. Prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden en niet in te wisselen voor geld. De prijs vervalt indien de prijswinnaar zich niet binnen een maand na bekendmaking meldt bij de Organisatie of indien de prijswinnaar overlijdt. 

Publicatie Prijswinnaars

Door het uitbrengen van een stem verleent de Prijswinnaar toestemming aan de Organisatie om zijn/haar naam, evenals mogelijke foto's van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden met betrekking tot de verkiezing te gebruiken.  

Persoonsgegevens 

De Organisatie respecteert de privacy van Stemmers. De Organisatie zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

Op grond van de wet is Stemmer gerechtigd de Organisatie met redelijke tussenpozen  te verzoeken om aan te geven welke gegevens er over Stemmer bij de Organisatie bekend zijn. Stemmer  kan Organisatie  corrigeren als er onjuistheden staan in de ingevoerde gegevens. Een verzoek tot inzage in of correctie van gegevens kan Stemmer indienen via zooverawards@zoover.nl.

Aansprakelijkheid

De Organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze verkiezing voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de Website en/of het uitbrengen van een stem wordt door de Organisatie uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan de Organisatie verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de Website.

De Organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te reiken Prijzen. De Organisatie en al haar partners, zijn niet aansprakelijk voor fouten in de afhandeling van e-mails en de uitreiking van eventuele Prijzen. Indien de Prijs wordt uitgereikt aan iemand die de Prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald. 

Intellectueel eigendom

Op de verkiezing, het uiterlijk, de samenstelling en de techniek van de Website rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de Organisatie en/of een der gelieerde partners. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logos alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd. Het is gebruikers onder geen beding of voorwaarde toegestaan de Website te gebruiken in strijd met de auteurswet. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisatie of een derde rechthebbende, mag informatie van de Website door gebruikers van de Website worden vermenigvuldigd, bewerkt, geëxploiteerd of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden. 

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

De Organisatie is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de Website. 

Slotbepalingen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de Organisatie van de verkiezing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden

worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag. De Organisatie handelt conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 

Partners

Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details

© 2018 Zoover. Powered by Vote Company